Tài liệu tham khảo cho sinh viên học nhạc xướng - Hương Lúa - Thông tin tổng hợp

Tin nổi bật

TÀI LIỆU THAM KHẢO
Sách và tài liệu tiếng Việt:


1. Dương Viết Á (2005), Âm nhạc Việt Nam từ góc nhìn văn hóa, Nhà xuất bản Hà Nội.
2. Dương Viết Á (2009),
Mấy vấn đề văn hóa âm nhạc Việt Nam, Nhà xuất bản văn
hóa dân tộc.
3. Nguyễn Bách (2010),
Nghệ thuật chỉ huy dàn nhạc và hợp xướng, Nhà xuất bản Trẻ.
4. Nguyễn Bách (2011),
Thuật ngữ âm nhạc, Nhà xuất bản Thanh niên.
5. Nguyễn Minh Cầm (1982),
Chỉ huy và biểu diễn hợp xướng, Vụ đào tạo Bộ Văn
hoá Thông tin.
6. Nguyễn Thị Minh Châu (2007),
Âm nhạc Việt Nam tác giả – tác phẩm (tập III), Bộ
Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Viện Âm nhạc, Hà Nội.
7. Nguyễn Xuân Chiến, Lâm Trúc Quyên và Nguyễn thị Thư Nhường (2011),
Thiết
kế nội dung đào tạo môn phối hợp xướng cho đại học sư phạm âm nhạc
, Đề tài
nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở, Khoa Nghệ thuật, Đại học Sài Gòn.
8. Hoàng Dương và nhóm tác giả (2002),
Tân nhạc Hà Nội, Nhà xuất bản Hội âm
nhạc Hà Nội,
9. Hồng Đăng (),
Các nhạc cụ trong dàn nhạc giao hưởng, Nhà xuất bản Văn hóa.
10. Hoàng Điệp và nhóm thực hiện (2012),
Giáo trình hợp xướng (bậc Trung học, tập 1),
Nhà xuất bản Âm nhạc.
11. TS. Phạm Phương Hoa (2013),
Một số thủ pháp sáng tác tiêu biểu trong âm nhạc
thế kỷ XX
, Nhà xuất bản Âm nhạc.
12. Lê Huy Hòa – Hoàng Đức Nhuận (2000),
Tuyển chọn và giới thiệu Văn hóa Việt
Nam truyền thống và hiện đại
(nghiên cứu của các giáo sư chuyên gia về văn hóa),
Nhà xuất bản Văn hóa.
13. TSKH. Phạm Lê Hòa (2007),
Các nhạc sĩ nổi tiếng thế giới, Nhà xuất bản Âm nhạc.
14. TSKH. Phạm Lê Hòa (2009),
Những âm điệu cuộc sống, Nhà xuất bản Âm nhạc.
15. PGS.TS. Phạm Tú Hương (2007),
Âm nhạc Việt Nam tác giả – tác phẩm (tập IV),
Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Viện Âm nhạc.
16. Lê Vinh Hưng (2007),
Phương pháp rèn luyện kỹ năng Hát hợp xướng cho sinh viên
hệ Đại học sư phạm Âm nhạc,
Đề tài Khoa học và công nghệ cấp Bộ cấp Trường.
17. Lê Vinh Hưng và nhóm thức hiện đề tài (2011),
Hệ thống phương pháp dạy và
học Hát hợp xướng hệ Đại học Sư phạm Âm nhạc
, Đề tài Khoa học và công nghệ
cấp Bộ, mã số B2009-36-17, Hà Nội.
18. Nguyễn Thụy Kha (2000),
Những gương mặt Âm nhạc thế kỷ, Viện Âm nhạc.
19. GS.TS. Phạm Minh Khang, Giáo trình hòa thanh (bậc Đại học), Trung tâm Thông
tin – Thư viện Âm nhạc, Hà Nội @ 2005.
20. PGS. Nguyễn Trung Kiên (2001),
Phương pháp Sư phạm Thanh nhạc, Bộ Văn
hoá Thông tin, Nhạc viện Hà Nội, Viện Âm nhạc.
21. Hoàng Kiều (2001),
Thanh điệu tiếng Việt và âm nhạc cổ truyền, Viện âm nhạc.
22. Hồ Mộ La (2005),
Lịch sử Nghệ thuật Thanh nhạc phương Tây, Nhà xuất bản Từ
điển Bách khoa.
23. Trần Ngọc Lan (2011),
Phương pháp hát tốt tiếng Việt trong nghệ thuật ca hát,
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
24. Vũ Tự Lân (1997),
Những ảnh hưởng của âm nhạc châu Âu trong ca khúc Việt
Nam giai đoạn 1930 – 1950
, Nhà xuất bản Thế giới.
25. Vũ Tự Lân, Lê Thế Hào (1998),
Phương pháp hát và chỉ huy dàn dựng hát tập
thể,
Nhà xuất bản Giáo dục.
26. Thụy Loan (1993),
Lược sử âm nhạc Việt Nam, Nhạc viện Hà Nội, Nhà xuất bản
Âm nhạc.
27. Thụy Loan (2006),
Âm nhạc cổ truyền Việt Nam, Nhà xuất bản Đại học sư phạm.
28. TS. Nguyễn Thị Tố Mai (2014),
Opera Việt Nam, Nhà xuất bản Âm nhạc.
29. Phạm Phúc Minh (1994),
Tìm hiểu dân ca Việt Nam, Nhà xuất bản Âm nhạc.
30. Huyền Nga (2012),
Cấu trúc dân ca người Việt, Nhà xuất bản Lao động.
31. Tú Ngọc (1991),
Trích giảng âm nhạc thế giới thế kỷ XX, Nhạc viện Hà Nội.
32. Tú Ngọc (1994),
Dân ca người Việt, Nhà xuất bản Âm nhạc.
33. PGS.TS Tú Ngọc – PGS.TS Nguyễn Thị Nhung – TS Vũ Tự Lân -Nguyễn Ngọc
Oánh – Thái Phiên (2000),
Âm nhạc mới Việt Nam tiến trình và thành tựu, Viện
Âm nhạc, Hà Nội.
34. Nguyễn Quang Ngọc (Chủ biên), Vũ Minh Giang, Đỗ Quang Hưng, Nguyễn
Thừa Hỷ, Nguyễn Đình Lê, Trương Thị Tiến, Phạm Xanh (),
Tiến trình lịch sử
Việt Nam
, Nhà xuất bản Giáo dục.
35. Nhiều tác giả (1993),
Thang âm Điệu thức trong âm nhạc truyền thống một số dân
tộc miền Nam Việt Nam
, Viện Văn hóa Nghệ thuật tại Thành phố Hỗ Chí Minh.
36. Nhiều tác giả (1996)
, Đường lối văn hóa nghệ thuật của Đảng, Nhà xuất bản Văn
hóa Thông tin – Hà Nội.
37. Nhiều tác giả (2003),
Hợp tuyển tài liệu nghiên cứu Lý luận phê bình Âm nhạc
Việt Nam thế kỷ XX
– tập 5a và 5b, Viện Âm nhạc.
38. Nhiều tác giả (2006),
Hội thảo khoa học về giải pháp phát triển biểu diễn, Bộ
Văn hóa – Thông tin, Hà Nội.

39. Nhiều tác giả (2007), Nhạc sĩ Việt Nam, Hội nhạc sĩ Việt Nam
40. Nhiều tác giả (2011),
Tổng tập Âm nhạc Việt Nam tác giả và tác phẩm (tập I),
Nhà xuất bản Văn hóa dân tộc.
41. Nguyễn Thị Nhung (1988),
Hình thức âm nhạc, Nhà xuất bản Âm nhạc.
42. Nguyễn Thị Nhung (1996),
Thể loại Âm nhạc, Nhạc viện Hà Nội, Nhà xuất bản
Âm nhạc.
43. Nguyễn Thị Nhung (1998),
Nhạc khí gõ trống đế trong Chèo truyền thống, Viện
Âm nhạc – Nhà xuất bản Âm nhạc.
44. Nguyễn Thị Nhung (2001, Âm nhạc thính phòng – giao hưởng Việt Nam (Sự hình
thành và phát triển tác phẩm, tác giả), Viện Âm nhạc, Hà Nội.
45. PGS.TS. Nguyễn Thị Nhung (2007),
Âm nhạc Việt Nam tác giả – tác phẩm (tập I)
– Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Viện Âm nhạc, Hà Nội.
46. Vũ Ngọc Phan (1997),
Tục ngữ Ca dao Dân ca Việt Nam, Nhà xuất bản Khoa học
xã hội.
47. Đoàn Phi (2010),
Chỉ huy hợp xướng, Nhà xuất bản Thanh niên.
48. Văn Tân (1994),
Từ điển tiếng Việt, Nhà xuát bản Khoa học xã hội.
49. Dương Quang Thiện (1995),
Sử liệu lịch sử âm nhạc Việt Nam, Viện Âm nhạc và Múa.
50. TS. Lê Toàn (2007),
Âm nhạc Việt Nam tác giả – tác phẩm (tập II), Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch, Viện Âm nhạc, Hà Nội.
51. Nguyễn Thế Tuân (2012),
Nhạc giao hưởng Việt Nam một tiến trình lịch sử, Nhà
xuất bản Âm nhạc.
52. Đào Trọng Từ – Đỗ Mạnh Thường – Đức Bằng (1981),
Thuật ngữ và ký hiệu âm
nhạc thường dùng,
Nhà xuất bản Văn hóa, Hà Nội.
53. Thế Vinh – Nguyễn Thị Nhung (1985),
Lịch sử âm nhạc thế giới (tập II), Nhạc
viện Hà Nội.
54. Tô Vũ (2002),
Âm nhạc Việt Nam truyền thống và hiện đại, Viện Âm nhạc – Hà Nội.
55. GS. Trần Quốc Vượng (1996),
Văn hóa học đại cương và cơ sở văn hóa Việt
Nam
, Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà Nội.
56. Nguyễn Xinh (1983),
Lịch sử âm nhạc thế giới (tập I), Nhạc viện Hà Nội.
57. Nguyễn Xinh, Thế Vinh, Nguyễn Thị Nhung (1987),
Trích giảng âm nhạc thế
giới tập I,
Nhạc viện Hà Nội.
Luận văn, luận án tiếng Việt:
58. Lương Diệu Ánh (2011), Sáu bản hợp xướng của các nhạc sĩ Việt Nam, Luận văn Thạc sĩ Nghệ thuật Âm nhạc.
59. Hoàng Hoa (2005), Một số yếu tố biểu hiện bản sắc dân tộc trong sáng tác cho
piano của nhạc sĩ Việt Nam
, Luận văn Thạc sĩ Nghệ thuật học.
60. Phạm Tú Hương,
Tìm hiểu những thủ pháp phức điệu trong sáng tác khí nhạc của
một số nhạc sĩ Việt Nam (giai đoạn 1960 – 1995),
Luận án Phó tiến sĩ Nghệ thuật
học, 1996.
61. Ngô Hoàng Linh (2007),
Sự hình thành và phát triển âm nhạc giao hưởng Việt
Nam và một số vấn đề về nghệ thuật biểu diễn dàn nhạc giao hưởng
, Luận án Tiến
sĩ Nghệ thuật Âm nhạc.
62. Trần Văn Minh (2010),
Các tác phẩm trường ca và hợp xướng của nhạc sĩ Hoàng
Vân
, Luận văn Thạc sĩ Nghệ thuật học.
63. Lê Thảo Nguyên (2007),
Các tác phẩm hợp xướng và giao hưởng của nhạc sĩ
Trọng Bằng,
Luận văn Thạc sĩ Nghệ thuật Âm nhạc.
64. Đỗ Quyên (2008),
Những tư tưởng Phật giáo tiêu biểu trong bản nhạc Requiem
của tác giả Đỗ Dũng và Lê Anh Thư
, Luận văn Thạc sĩ Văn hóa học.
65. Ngô Ngọc Thắng (2007),
Quá trình hình thành và phát triển ca hát chuyên nghiệp
Việt Nam,
Luận án Tiến sĩ Nghệ thuật học.

Sách và tài liệu Tiếng Anh về hợp xướng:

66. Amber Turcott (2003), Choral Music Education: A Survey of Research 1996-
2002,
University of South Florida, USA.
67. Avery T. Sharp and James Michael Floyd (2011),
Choral music – A research and
information guide,
Routledge, New York, USA.
68. Barbara Brinson và Steven Demorast (2013),
Choral music: Methods and
Materials,
Cengage Learning, USA.
69. Charles Munsh (1960),
I am conductor, Moskva.
70. Glencoe/McGraw – Hill
, Choral connections treble voices/mixed voices, New
York, Columbus, Ohio, Woodland Hills, California, Peoria, Illinois.
71. Gordon Lamb (2010),
Choral Techniques, Rice University, Houston, Texas, USA.
72. Homer Ulrich (1973),
A survey of choral music, Schirmer, Harcourt Brace, New
York, USA.
73. K Marie Stolba (1998),
The Development of western music, McGraw – Hill.
74. James David Spillane (2004),
All-state choral music: A comprehensive study of
the music selected for the high school all-state choirs of the fifty states from 1995 –
2000
, USA.
75. John Koopman (1999), A brief history of Singing, University Lawrence, Wisconsin,
USA.
76. Joshua Alfred Amuah (2013),
A survey of choral art music performance scenes in
Ghana –
University Ghana, Legon, Ghana.
77. J. Peter Burkholder – Donald J. Grout – Claude V. Palisca (2005),
A history of
wester music,
W.W. Norton & Company New York, London.
78. Maurice Chevais,
Music education for children, Alphonse Le Duc – Saint Honore – Pari.
79. Melvin P. Unger (2010),
Historical dictionary of choral, Scarecrow, Plymouth,
UK.
80. Michael Barrett (2007),
The value of choral singing in multi-cultural South
Africa,
University Pretoria, Gauteng, South Africa.
81. Nick Strimple (2002),
Choral music in the twentieth, Amadeus, New Jersey, USA.
82. Patrice Madura Ward-Steinman (2010),
Becoming a choral music, Routledge,
New York, USA.
83. Percy M. Young (1962),
The Choral tradition: An historical and anlytical survey
from the sixteenth century to the present day
, W. W. Norton, New York, USA.
84. Scott W. Dorsey (2010),
The choral journal: An index to Volume 19-50, The
American Choral Directors Association, Oklahoma.
85. Rosemary Heffley – Lois Land – Lou Williams-Wimberly (1977)
,
86. Songs without words with preparatory etudes, AMC Publications, Houston,.
87. Nhiều tác giả (2006),
American masterpieces: Choral music, National
Endowment for the Arts, Washington D.C. USA.

Tổng phổ hợp xướng thế giới

88. Franz Joseph Handel, And the clory of the Lord shall be revealed, And he shall
purify
, Hallelujah, Worthy the Lamb that was slain in Messiah.
89. Giuseppe Verdi,
Requiem, Vocal score,
90. Gustav Mahler,
Symphony No.8, Conductor’s score, Edwin F. Kalmus & Co., Inc.
Publishers of Music Miami, Florida.
91. John Rutter,
Magnificat, Vocal score, music Deparment Oxford University Press.
92. Ludwig Van Beethoven,
Symphony No.9.

DANH MỤC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ CỦA ĐỀ TÀI LUẬN ÁN

1. Vai trò của nghệ thuật hợp xướng trong đời sống âm nhạc, Tạp chí Văn hóa Nghệ
thuật, số 361 tháng 7/2014.
2.
Biểu diễn hợp xướng Việt Nam từ thập niên 90 thế kỷ XX đến nay, Tạp chí Văn hóa
Nghệ thuật, số 364 tháng 10/2014.

Tin bài liên quan đến hợp xướng và giáo dục âm nhạc Việt Nam: