Download English grammar in Use PDF| Tài liệu tiếng Anh cho người mới học - Hương Lúa - Thông tin tổng hợp

Tin nổi bật

Bản đang tìm bản PDF của English Grammar in Use nhà xuất bản Cambridge, tác giả Raymond Murphy. Đây là tài liệu luyện thi, học  IELTS nhiều trình độ, từ cơ bản đến nâng cao. Tải trọn bộ English Grammar in Use 2019 tại đây.

Bộ English Grammar in USe có 3 cuốn, từ level cơ bản đến cao. Gồm:

1. English Grammar in Use Elementary

2. English Grammar in Use Intermediate

3. English Grammar in Use Advanced

5 website sửa ngữ pháp, chính tả Tiếng Anh tốt nhất

Bộ 1: English Grammar in Use Elementary – bìa đỏ

Cuốn luyên thi IELTS bậc cơ bản English Grammar in Use, cuốn này là cuốn bìa đỏ. Có phần bài tập và phần đáp án để khi làm xong người học có thể dò lại đối chiếu. Bộ sách có 115 chủ điểm ngữ pháp giúp người học IELTS có thể hiểu rõ dạng câu, từ, cụm từ. Các cấu trúc cơ bản  mạo từ, cụm động từ, dạng khác của động từ, tính từ, danh từ,… ở level 1 đều có trong cuốn tập Elementary này.

download pdf English grammar in Use

english grammar in use 2019

Link tải: English Grammar in Use Elementary tại đây

Nội dung cơ bản của English Grammar in Use Elementary cuốn màu đỏ gồm:

 • Present: Phần này sẽ có các nội dung chủ yếu xoay quanh động từ sử dụng và có tất cả 9 bài về các thì hiện tại.
 • Past: Cũng giống với phần present nhưng nội dung này chứa đựng 5 bài về thì quá khứ.
 • Present perfect: có tổng cả 6 bài tập trung chủ yếu về thì hiện tại hoàn thành.
 • Passive: là phần tập trung chủ yếu về các động từ tobe bị động gồm có 2 bài.
 • Verb forms: gồm 2 bài nói về các dạng từ trọng hiện tại, quá khứ đến tần suất.
 • Future: gồm có 4 bài nói về các thì tương lai và cách dùng trợ động từ.
 • Modal và imperative: có 8 bài viết về các từ khiếm khuyết
 • There and it: phần này gồm có 3 bài viết về các dạng từ there.
 • Auxiliary verbs: có tất cả 4 bài được tập trung chủ yếu viết về trợ động từ.
 • Questions: là phần viết về các dạng câu hỏi khác nhau được sử dụng wh, do,… gồm 6 bài.
 • Reported Speech: Viết về dạng tường thuật gồm có bài riêng biệt.
 • Ing and to: đây là phần viết về các dạng từ sử dụng đuôi ing và to gồm có 4 bài.
 • Go, get, do, make and have: viết về các động từ gồm có 4 bài riêng.
 • Pronouns and possessives: phần này được viết về các dạng động từ và trợ động từ gồm tổng cả có 6 bài.

Bộ 2: English Grammar in Use Intermediate – bìa xanh da trời

Cuốn sách thứ 2 trong bộ English Grammar in Use là cuốn Intermediate bìa đỏ. Bộ sách luyện thi IELTS này có 16 chủ đề ngữ pháp tiếng Anh được chia thành 145 chủ điểm. Bao gồm:

download pdf English grammar in Use

english grammar in use 2019

 • Present and past: gồm có 6 bài hướng dẫn cách sử dụng thì hiện nay và quá khứ, thì tiếp diễn.
 • Present perfect and past: gồm có 12 bài hướng dẫn cách sử dụng các dạng thì hiện nay và quá khứ hoàn thành.
 • Future: gồm có 7 bài viết về các dạng thì tương lai.
 • Modals: 7 bài hướng dẫn các dạng động từ khiếm khuyết.
 • If and wish: 4 bài viết chi tiết về if – wish.
 • Passive: gồm có 6 bài viết các câu bị động.
 • Reported speech: 2 bài hướng dẫn các dạng câu tường thuật.
 • Questions and auxiliary verbs: 4 bài riêng về các dạng câu hỏi.
 • Ing and to: 16 bài về động từ V-ing và to.
 • Articles and nouns: 13 bài viết về mạo từ và danh từ.
 • Pronouns and determiners: 12 bài viết về đại từ nhân xưng và định từ.
 • Relative Clauses: 6 bài viết mệnh đề quan hệ.
 • Adjective and adverbs: gồm có 15 bài danh từ và trạng từ.
 • Conjunctions and prepositions: 24 bài viết về các dạng từ liên kết và giới từ.
 • Phrasal verbs: 9 bài viết về các cụm động từ.

Link tải bộ English Grammar in Use cuốn 2 tại đây

Bộ 3: English Grammar in Use Advanced bìa màu xanh lá cây

download pdf English grammar in Use

bộ sách học tiếng Anh English Grammar in Use

Đây là cuốn thứ 3 trong bộ ngữ pháp IELTS của Cambrigde. Cuốn English Grammar in Use Advanced có màu xanh lá cây.

Cuốn này có 60 bài, nội dung là các chủ điểm ngữ pháp nâng cao thường gặp trong các bài thi IELTS.

 • Tenses: trong cuốn Grammar Advanced có 8 bài học cơ bản và mở rộng kiến thức.
 • The Future: 6 bài học viết về cách sử dụng các loại thì tương lai
 • Modals and sem: 6 bài viết về các động từ khuyết thiếu.
 • Linkings verbs, passives, question: gồm 7 bài viết về các từ nối động từ bị động, câu hỏi.
 • Verb complementations – what follows verb: 4 bài về động từ liên kết.
 • Reporting: 8 về câu tường thuật, cách sử dụng và các tips làm bài hiệu quả.
 • Nouns: 4 bài về cách sử dụng danh từ nâng cao với động từ và chủ ngữ.
 • Artcles, determiners, quantifiers: 8 bài về các mạo từ định lượng a,an, one, some….
 • Relative clauses: 7 bài về mệnh đề quan hệ và những loại câu khác.
 • Pronouns, substitution, leaving out words: 6 bài mở rộng hơn của đại từ nhân xưng, từ liên kết.
 • Adjectives and adverbs: 13 bài về tính từ và trạng từ.
 • Adverbial clauses and conjunctions: 9 bài về mệnh đề và liên từ.
 • Prepositions: 7 bài hướng dẫn chi tiết giới từ.
 • Organising information: 6 bài tìm hiểu về các cấu trúc sắp xếp thông tin.

Link tải đây

Với rất nhiều cuốn sách, đề thi IELTS trên mạng, rất khó để bạn chọn được 1 bộ tâm đắc, phù hợp, lộ trình hợp lý để bạn học. Nhưng với English Grammar in USE là bộ sách luyện thi IELTS mà bạn nên có. Bạn có thể download English Grammar in Use bản PDF để học tại đây.